Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Trboušany, se sídlem Trboušany 113, PSČ 664 66 (dále jen "Obec"). 

2. Důvod a způsob založení 

Obec Trboušany vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu obce Trboušany je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou obce.

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

V rámci obecního úřadu je zřízeno pracovní místo: referent obecního úřadu.

Zastupitelstvo, Kontrolní a Finanční výbor

Obcí zřízená organizace

Mateřská škola, Trboušany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Trboušany 70, 664 64 Dolní Kounice
IČ 71011587

Tel: 546 421 554
e-mail: mstrbousany@centrum.cz,  avtrbousany@centrum.cz

odkaz na webové stránky:
https://portal.csicr.cz/avtrbousany/

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Trboušany, Trboušany 113, 664 64

4.3. Úřední hodiny:   
PO 8:30 – 15:00 a 17:00 – 19:00
ST 8:30 – 15:00
ČT 8:30 – 15:00

4.4 Telefonní čísla:
546 421 541, mobil 703 144 000

4.5 Adresa internetové stránky:
www.trbousany.cz

4.6 Adresa elektronické podatelny:
podatelna@trbousany.cz

Další elektronické adresy:
ou@trbousany.cz

4.7 ID datové schránky:
ht9a2s8

5. Bankovní spojení

2022963309/0800        Česká spořitelna, a.s.

6. IČ

00365726

7. DIČ

CZ00365726

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Strategický plán rozvoje obce
Hospodaření obce
Územní plán obce

8.2 Rozpočet
Rozpočet, Závěrečný účet hospodaření a Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte Obecní úřad Trboušany:

 • telefonicky na tel: 546421541 nebo
 • e-mailem: ou@trbousany.cz
 • při osobní návštěvě v úřední hodiny PO 8:30-15:00 a 17:00-19:00, ST 8:30-15:00, ČT 8:30-15:00
 • formou dopisu na adresu: Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64
 • datovou schránkou: ht9a2s8

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • telefonicky
 • e-mailem
 • osobně
 • písemně
 • datovou schránkou

10.2 Kontakty

10.3 Formuláře
Žádost o poskytnutí informací

10.4 Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

10.5 Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete na stránkách portálu veřejné správy České republiky 

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky. Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Trboušany rozhoduje:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na portálu veřejné správy ČR.

11.2 Vydané právní předpisy
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce. Obec Trboušany vydává obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní předpisy odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. 
Obecně závazné vyhlášky vydané obcí Trboušany jsou dostupné zde: 
https://sbirkapp.gov.cz

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Trboušany je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Náklady na:

 • výtisk nebo kopii jedné strany A4 – 2,- Kč
 • technický nosič dat – dle pořizovací ceny
 • odeslání formou dopisu – cena balného dle pořizovací ceny, cena poštovného dle aktuálního ceníku České pošty
 • zpracování a vyhledání informací – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce referenta úřadu

Výsledná cena za poskytnutí informací je součtem dílčích cen výše uvedených.

Forma úhrady:
Hotově – na pokladně OÚ Trboušany
Převodem – na číslo účtu 2022963309/0800

Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Obec nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Výhradní licence
Obec nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy najdete na stránce Poskytování informací