Elektronická podatelna

Orgánům veřejné správy ukládá Nařízení č.304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů, zřídit elektronickou podatelnu a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace :

Přijímání datových zpráv elektronicky

Adresa elektronické podatelny je: podatelna@trbousany.cz

Přijímají se datové zprávy ve formátech *.doc , *.xls , *.rtf, *.pdf , *.jpg , *.txt. Prostřednictvím elektronické podatelny je Obec Trboušany schopna přijmout podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat poštu opatřenou elektronickým podpisem.
Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb dle zákona č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),ve znění pozdějších předpisů.

Stahování datových zpráv se provádí v úřední dny během pracovní doby.

Přijímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat osobně v kanceláři Obecního úřadu Trboušany, Trboušany 113 , 664 64, na disketách nebo CD-ROM, a to osobám k tomu určeným (viz níže).

Potvrzení doručených datových zpráv
Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č.496/2004Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná zaměstnancem obce nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu odesílatele.Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:

  • datum a čas doručení zprávy
  • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
  • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Potvrzení o doručení datových zpráv na nosičích dat bude vystaveno na počkání.

Technické parametry datových zpráv:

  • budou přijímány datové zprávy ve formátu *.doc , *.xls , *.rtf, *.pdf , *.jpg , *.txt
  • do velikosti 1,5 MB.
  • jiné formáty nebudou přijímány.

Testování datových zpráv
Doručené datové zprávy jsou testovány na přítomnost viru, povoleného formátu a správnost elektronického podpisu. V případě, že byla zjišťěna přítomnost viru, nesprávného formátu nebo podpisu, který je již neplatný, vydán jinou než certifikační autoritou, takové datové zprávy nebudou přijaty ke zpracování, o čemž bude odesílatel vyrozuměn.

Zaměstnanci pověření přijímáním a odesíláním datových zpráv
Na Obecním úřadu Trboušany je pověřen k přijímání a odesílání datových zpráv elektronicky a přijímání datových zpráv na nosičích dat tento zaměstnanec:

Iveta Grégrová - referentka, účetní

Zpracování a vyřizování datových zpráv
Datové zprávy,které vyhovují výše uvedeným kriteriím jsou přijaty do elektronické podatelny,zapsány do podacího deníku a předány k vyřízení pracovníkům ,kteří se zabývají vyřízením určeného typu podání.

Evidenci nepodléhají zprávy typu nabídek výrobků a služeb, informační letáky, spam. Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu podatelna@trbousany.cz. Dotazy budou zodpovězeny do tří pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Související zákonné normy

  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2006 zákon č. 500/2004 Sb.
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších předpisů

Vaši žádost zašlete na e-mail podatelna@trbousany.cz